Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosti KAPA-PRESS, s.r.o., Dunajská 040 01 Košice.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru spoločnosti KAPA – PRESS s.r.o., Dunajská 10, 043 01 Košice (ďalej len ,,VOP“)je úprava právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji a nákupe periodickej a neperiodickejtlače predávajúceho kupujúcemu. Pre účely týchto VOP sa predávajúcim rozumie spoločnosť KAPA - PRESS s.r.o. Dunajská 10, 043 05 Košice a kupujúcim fyzická osoba alebo právnická osoba odoberajúca tovar od predávajúceho, v súlade s článkom 2.1 VOP.

1.2 Tieto VOP predaja a nákupu periodickej a neperiodickej tlače zmluvné strany uskutočňujú v regióne (mestá a obce) podľa prílohy č. 1 k týmto VOP.

2. Registrácia kupujúceho

2.1 Za podmienok uvedených v týchto VOP predávajúci predáva tovar kupujúcim, ktorí obchodujú v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, a ktorí sú predávajúcim vedení ako registrovaní kupujúci. Za účelom registrácie musí kupujúci splniť nasledujúce podmienky:

  1. predložiť predávajúcemu kópiu živnostenského listu a doklad o pridelení DIČ
  2. predložiť predávajúcemu kópiu výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiac, ak je kupujúci zapísaný v obchodnom registri,
  3. predložiť predávajúcemu kópiu osvedčenia o registrácii na daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je kupujúci platiteľom DPH,
  4. poskytnúť predávajúcemu informácie o lokalizácii a type predajného bodu kupujúceho pre účely tejto zmluvy.

3. Objednávanie a odber tovaru

3.1 Predávajúci sa týmto zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar za cenu uvedenú v článku 4, a to spôsobom dohodnutým medzi predávajúcim a kupujúcim pri podpise zmluvy. Pre tieto VOP sa za jedného kupujúceho považuje subjekt , ktorý vlastní a prevádzkuje aspoň 75 prevádzok na území Slovenskej republiky, ktoré nemusia všetky vystupovať pod jeho obchodným menom, pričom súhrn odberov všetkých prevádzok na území SR sa považuje za odber tohto jedného subjektu. Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar nasledovne:

  1. v predajnom sklade predávajúceho Košice, Dunajská 10 a to každý deň počas pracovnej doby najskôr od 04.30, s výnimkou dní, keď nevychádza vydanie denníkov
  2. alebo inom odbernom mieste podľa dohody predávajúceho a kupujúceho v okruhu pôsobnosti predávajúceho
  3. dodaním tovaru na náklady predávajúceho do predajného miesta kupujúceho, pričom minimálny predajperiodickej tlače kupujúcim je 65.- EUR týždenne v spotrebiteľských cenách, tento údaj sa vyhodnotí ako rozdiel medzi fakturáciou a dobropismi za štvrťročné obdobie delený počtom týždňov, pre hodnotené predajné miesto.

3.2 Kupujúci môže odoberať tovar od predávajúceho iba ak nemá voči predávajúcemu žiadny neuhradený peňažný záväzok po termíne splatnosti za dodávky tlače, v takomto prípade predávajúci nie je povinný dodať tovar - tlač kupujúcemu.

3.3 Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste. Za poverenú osobu sa považuje zároveň zamestnanec kupujúceho v čase dodávky tovaru na predmetnom predajnom bode.

3.4 Vyžiadanú remitendu podľa bodu 3.6.1 preberá predávajúci od kupujúceho osobou ním poverenou. Za poverenú osobu sa považuje vodič, ktorý v čase dodávky tovaru zabezpečuje dodávku tovaru na predmetný predajný bod. V prípade odberu tovaru podľa čl. 3.1 ods. a) je miesto odovzdania remitendy dohodnuté odberné miesto.

3.5 Prevzatím tovaru kupujúcim od predávajúceho v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Prevzatím nepredaného tovaru predávajúcim od kupujúceho v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na predávajúceho. Povinnosťou kupujúceho pri preberaní tovaru je zabezpečiť kontrolu tovaru, t.j. balenie, resp. množstvá a úplnosť, zjavné vady tovaru, napr. deformácia, premočenie, poškodenie, chýbajúce vzorky tovaru. Po prekontrolovaní je kupujúci povinný bezodkladne najneskôr do 24 hodín podať písomnú správu predávajúcemu o zistených nedostatkoch, a to formou písomného oznámenia na dodacom liste.

3.6 Množstvá tovaru

Predávajúci umožní kupujúcemu vybrať spôsob objednávania a dodávky tovaru podľa jednej z nasledujúcich možností:

3.6.1 Sortiment a množstvá dodávaného tovaru určuje predávajúci na základe programu spolupráce OPTIMÁL podľa bodu 7 týchto VOP. Predávajúcim vyžiadanú remitendu je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu podľa výkazu remitendy. Povinnosťou kupujúceho pri vrátení remitendy je zabezpečiť úplnosť tovaru podľa výkazu remitendy, bezpečné balenie a označenie vrátených balíkov.

3.6.2 Sortiment a množstvá dodávaného tovaru určuje písomnou objednávkou kupujúci. Kupujúci musí 10 pracovných dní pred prvou dodávkou tovaru doručiť predávajúcemu písomnú objednávku tovaru. Následné zmeny v dodávaných množstvách a sortimente môže kupujúci urobiť iba zaslaním písomnej objednávky a to vždy tak, aby bola doručená predávajúcemu najneskôr každý pondelok do 12.00 hod. Zmeny v sortimente a množstvách dodávaných denníkov budú urobené najskôr prvú stredu nasledujúcu po pondelku v ktorom bola predávajúcemu doručená predmetná objednávka. Zmeny v množstvách a sortimente dodávaných týždenníkov budú urobené najskôr do 14 dní od pondelka v ktorom bola doručená predmetná objednávka. Zmeny v množstvách a sortimente dodávaných mesačníkov budú urobené najskôr do 60 dní od pondelka v ktorom bola predávajúcemu doručená predmetná objednávka. Nepredaný tovar zostáva majetkom kupujúceho.

3.6.3 Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“), pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Nároky z vád dodaného tovaru musia byť kupujúcim uplatnené u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu v zmysle znenia bodu 3.5. týchto VOP.

4. Cena tovaru a jej úhrada

4.1 Predávajúci bude dodávať kupujúcemu tovar za kúpnu cenu podľa vzorca: (((spotrebná cena – DPH) – obchodná zľava) + DPH).

4.2 Cenník spotrebiteľských cien bude aktualizovaný dodacím listom pri každej dodávke.

4.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu za dodaný tovar tak, aby najneskôr v deň splatnosti daňového dokladu bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúcemu.

4.4 Predávajúcim sú akceptované nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny: bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim, alebo úhradou v hotovosti na bankový účet predávajúceho uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim. Dňom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie dátum, kedy je suma kúpnej ceny tovaru pripísaná na účet predávajúceho , alebo jej prijatie predávajúci písomne potvrdil.

5. Zľavy

Zľavy uvedené v článkoch týchto VOP budú ako kumulatívny súčet zliav zahrnuté v kúpnej cene na daňovom doklade vystavenom predávajúcim.

5.1 Veľkoobchodná zľava

5.1.1 Veľkoobchodná zľava je 6%.

5.2 Zľava za objem predaného tovaru

V prípade, ak kupujúci splní podmienku kumulatívneho objemu predaja vo všetkých svojich predajných bodoch spolu za predošlé účtovné obdobie (za predošlých po sebe idúcich 12 mesiacov), prináleží mu dodatočná zľava podľa nasledovnej tabuľky. Do hodnotenia bude zahrnutých posledných 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu 31. 12. príslušného roku, v ktorom sa nárok na zľavu vypočítava. Táto zľava sa priznáva na obdobie od 1. 2. do 1. 2. nasledujúceho kalendárneho roku.

Kumulatívny objem predaja   zľava v %
do 6 240,- EUR bez DPH   -2 %
od 7 800 do 9 880,- EUR bez DPH   1 %
od 9 880.01 do 11 960,- EUR bez DPH   2 %
od 11 960.01 do 14 040,- EUR bez DPH   3 %
od 14 040.01 do 16 120,- EUR bez DPH   4 %
od 16 120.01,- EUR bez DPH   5 %

 

V prípade nového odberateľa (ak nie sú k dispozícii údaje o obratoch za predošlé účtovné obdobie) sa nárok na zľavu vypočíta na základe prvých 8 fakturácií podľa nasledovnej tabuľky:

Kumulatívny objem predaja prvých 8 fakturácií 
  zľava v %
od 1 500,- EUR bez DPH   1 %
od 1 900,- EUR bez DPH   2 %
od 2 300,- EUR bez DPH   3 %
od 2 800,- EUR bez DPH   4 %
od 3 300,- EUR bez DPH   5 %

 

Nárok na objemovú zľavu tak kupujúci dosiahne od 9. fakturácie od začatia spolupráce.

5.3 Zľava za platobnú disciplínu

V prípade, ak kupujúci nie je v omeškaní s úhradami za vystavené faktúry voči predávajúcemu v sumáre viac ako 100 (sto) dní za všetky úhrady v predošlom účtovnom období (kalendárny rok). Pritom žiadna faktúra nesmie byť neuhradená po dobe splatnosti viac ako 7 (sedem) kalendárnych dní, prináleží mu na ďalšie účtovné obdobie (rok) dodatočná zľava vo výške 2%. V prípade nového odberateľa má kupujúci nárok na zľavu podľa tohoto bodu VOP pre dané účtovné obdobie automaticky, ak nemá záväzky za dodávky tlače voči spoločnosti Kapa-Press s.r.o. z predošlých období. Táto podmienka sa týka aj spoločností, v ktorých bol, alebo je kupujúci štatutárnym zástupcom, spoločníkom, alebo je oprávnený v ich mene konať.

5.4 Zľava za plnenie programu spolupráce OPTIMÁL

V prípade, ak kupujúci pristúpi k plneniu programu spolupráce OPTIMÁL – optimalizácia sortimentu a množstiev dodaného tovaru za účelom zabezpečenia maximálnej možnosti prístupu širokej verejnosti k informáciám prostredníctvom tlače - prináleží mu zľava vo výške 2%.

6. Balenie a označenie tovaru

6.1 Kupujúcije oprávnený tovar ďalej predávať len v originálnom prevedení (resp. balení) a za ceny uvedené na dodacom liste. Pokiaľ nie je platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ustanovené inak, kupujúci nesmie tovar a jeho balenie akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať, alebo naň pridávať akékoľvek nálepky, pečiatky, alebo iné ďalšie označenia.

7. Program spolupráce OPTIMÁL

7.1. Optimalizácia sortimentu a množstiev dodaného tovaruKupujúci súhlasí s tým, že sortiment a množstvá tlače bude určovať predávajúci na základe predošlých predajných výsledkov kupujúceho, ktoré predávajúci eviduje vo svojom distribučnom systéme a na základe množstva jemu dodaného tovaru jeho dodávateľom, tak aby celková hodnota remitendy kupujúceho za kalendárny štvrťrok nepresiahla 50% z hodnoty dodanej tlače.

7.2. Sortiment a množstvo dodávaného tovaru zohľadňuje zabezpečenie prístupu občanov k informáciám v zmysle znenia ustanovení Zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciámv platnom znení, ako i práva vydavateľov rozhodovať o spôsobe rozširovania tlače v zmysle znenia Zákona č. 167/2008 Zb. v platnom znení o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkov.

Spoločnosť Kapa press s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP. Tieto VOP nadobúdajú platnosť 1.1.2015 a zároveň strácajú platnosť všetky VOP, vydané pred týmto dátumom.

JUDr. Strapek Stanislav konateľ